ទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

ផ្លូវលេខ ១៦៩(ឆេកូឆ្លូវ៉ាគី) កាច់ជ្រុង មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៥៣៩
ទូរសារលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៩៩១ ១១៧

Email: info@mrd.gov.kh

សូមសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈការបំពេញប្រអប់ខាងក្រោមនេះ

Scroll Up